Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines

 

Mieli buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, Laisvės kovų dalyviai, Lietuvos patriotai, „Tremtinio“ skaitytojai,

Prieš 100 metų, 1918-ųjų vasario 16-ąją, 20 drąsių, valstybiškai mąstančių vyrų paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Nors Lietuva po to dar turėjo iškovoti savo Laisvę, tačiau jauna valstybė greitai atsigavo, kūrėsi, statėsi, klestėjo. Trumpas, bet galingas buvo šis laikotarpis.
Vasario 16-osios idėja buvo gyva visą sovietų okupaciją. Prisiminkime 1949 metų vasario 16 dieną okupuotoje Lietuvoje, praėjus 31 metams po 1918-ųjų, LLKS tarybos pasirašytą Deklaraciją, kurioje išreikštas tas pats valstybės atkūrimo demokratiniais pagrindais siekis.
Šiemet švenčiame ypatingą šventę – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Su Trispalve rankoje ir širdyje. Tai visiems lietuviams brangiausia šventė. Jau dvidešimt septynerius metus Vasario 16-ąją mūsų visų atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje galime švęsti laisvai ir atvirai. Galime drąsiai ir pakylėtai iškelti Trispalvę, svetimųjų šaudytą, degintą, tryptą, o kiekvieno iš mūsų giliai širdyje nešiotą, teikusią Viltį ir neleidusią palūžti.
Švęsdami Lietuvos valstybės gimtadienį išlikime vieningi, stiprūs ir orūs. Tegul Vasario 16-oji būna mums lyg kelrodė žvaigždė, vedanti į tvirtą, gražią ir mylimą Lietuvą. Ir toliau kurkime savo valstybę – namus, kur gera gyventi, augti, dirbti, džiaugtis, mylėti.

LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas,
LPKTS valdyba ir pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė,
„Tremtinio“ redakcija

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veikla

LPKTS puoselėja tautinę savimonę ir tautinę kultūrą, rūpinasi jaunosios kartos patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymu, rezistencijos ir tremties atminimo įamžinimu, sovietinės okupacijos ir komunistinio lietuvių tautos genocido padarinių likvidavimu ir istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijai atkūrimu, palaiko šalies politines ir ekonomines reformas, gynybinės galios stiprinimą.
Įgyvendindama savo idėjas LPKTS teikia pirmenybę leidybinei, atminimo įamžinimo bei kultūrinei veiklai.
Nuo 1988 m. spalio 28 d. leidžiamas savaitraštis „Tremtinys“. 1991 m. pradėtas leisti istorijos žurnalas „Laisvės kovų archyvas“.

Istorija

1988 metais pakilusi tautinio Atgimimo banga sužadino viltis kovoti dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Buvę sovietinių lagerių politiniai kaliniai ir Sibiro tremtiniai pirmieji suskato jungtis į organizaciją. Susikūrė „Tremtinio“ klubas, kurio steigiamasis suvažiavimas įvyko 1988 metų rugpjūčio 26 dieną Kaune, o tų pačių metų spalio 29 dieną buvo sušauktas pirmasis tremtinių ir politinių kalinių suvažiavimas. Atskiruose Lietuvos miestuose ir miesteliuose pradėjo steigtis „Tremtinio“ klubo skyriai.
1990 metais nuspręsta pasivadinti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Iki 1990 metų kovo 11 dienos į LPKTS buvo susibūrę apie 76 tūkstančiai žmonių, organizacija turėjo 58 skyrius visoje Lietuvoje.
1994 metais LPKTS tapo politine organizacija, dalyvavo rinkimuose į Seimą, miestų ir rajonų savivaldybių tarybas.
Nuo 2004 metų LPKTS – visuomeninė organizacija, skaičiuojanti apie 40 tūkstančių narių, veikia 53 filialai. Kone kiekvienas filialas turi chorą ar ansamblį, daugelis įrengę tremties ir rezistencijos muziejų ar ekspoziciją.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga turi paramos gavėjo statusą. Savo veikloje vadovaujasi įstatais ir programa. Aukščiausia valdymo institucija yra atstovų suvažiavimas. Jis dvejiems metams renka pirmininką ir valdybą. Pirmininkas ir valdyba vadovauja sąjungai tarp suvažiavimų. Taryba turi tik patariamąją teisę. Pirmasis LPKTS vadovas buvo Balys Gajauskas, po jo ilgus metus sąjungai vadovavo Povilas Jakučionis ir Antanas Lukša. 2014 metais pirmininku išrinktas Gvidas Rutkauskas.