„Tremtinys“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštis
Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 28d.

Archyvas

Nr. 44 (1450) 2021 m. lapkričio 26 d.

Projektus „Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“ ir „Istorija be „baltų dėmių“ remia

 

 

Užsiprenumeruokite „Tremtinį“

Prenumerata priimama bet kuriame „Lietuvos pašto“ ar „Pay Post“ skyriuje, per „Lietuvos pašto“ laiškininką, paskambinus informacijos tel. 8 700 55 400, internetu www.prenumeruok.lt.
Prenumeratos indeksas 0117.
Kaina:
    1 mėn. –  3,81 Eur,
    3 mėn. – 11,46 Eur,
    6 mėn. – 22,92 Eur,
  12 mėn. -- 45,84 Eur.

    Dėkojame skaitytojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Tel. (8 37) 323 204; 8 667 39 218
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com

 • Per Kariuomenės dienos minėjimą pagerbti buvę tremtiniai


  Minint Lietuvos kariuomenės dieną, Alytuje šventė vyko prie paminklo LLKS Dainavos apygardos partizanams. Renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Tylos minute pagerbti į Amžinybę išėjusieji Laisvės kovotojai, kariai, savanoriai. Prie paminklo gėlių padėjo ir sveikinimo žodžius tarė Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, Alytaus rajono vicemerė Dalia Kitavičienė, Didžiosios Kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas majoras Darius Kisielius. Dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila, LPKTS Alytaus filialo pirmininkė Stasė Tamašauskienė ir kiti filialo nariai, partizanas Justinas Padegimas-Upelis, Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos gimnazistai.

  Svarbus šventės akcentas – LPKTS I laipsnio žymens „Už nuopelnus Lietuvai“ įteikimas LPKTS Alytaus apskrities koordinatoriui Romualdui Požėrai ir Alytaus filialo nariui Vytuoliui Valūnui. Aukščiausius Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos apdovanojimus įteikė LPKTS pirmininkas dr. G. Rutkauskas. Sveikindamas susirinkusiuosius pirmininkas kalbėjo: „Džiaugiuosi, kad Lietuvos kariuomenės dienos proga galime pagerbti ir savo sąjungos žmones, aktyviausius ir darbščiausius buvusius tremtinius. Ypač džiugu, kad tai galime padaryti prie šio gražaus, naujo paminklo, skirto Dainavos apygardos partizanams, kurių reikšminga kova yra išskirtinė Lietuvos istorijoje“.

  „Tremtinio“ inf.
  Nuotraukose - 1) LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, Violeta Skudrienė, Romualdas Požėra, LPKTS Alytaus filialo pirmininkė Stasė Tamašauskienė ir LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila, 2) LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila sveikina Vytenį Valūną

   

  Ketinama likviduoti organizaciją „Memorialas“

  Lapkričio 23 d. Maskvos teismas pradėjo svarstyti Rusijos generalinės prokuratūros teikimą likviduoti istorinių tyrimų ir politinių represijų aukų įamžinimo organizaciją „Memorialas“. Ta proga Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skelbia savo pareiškimą.
  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) nuomone, jei Rusijos valdžia sustabdys  garsiausios Rusijos istorinių tyrimų organizacijos „Memorialas“ veiklą, tai reikš, kad Rusijos valdžia nuo šiol draudžia bet kokius sąžiningus sovietinės praeities tyrimus.
  Daugiau kaip tris dešimtmečius Rusijoje veikianti nevyriausybinė organizacija „Memorialas“ buvo pagrindinė stalininių represijų tyrimo ir jų aukų įamžinimo Rusijoje organizacija ir ilgametė LGGRTC bendradarbė. „Memorialo“ surinktas neįkainojamas istorinis archyvas, jo pagalba tiriant sovietinį laikotarpį buvo ir yra labai svarbūs ne tik Lietuvai, bet ir daugumai sovietų okupaciją kentėjusių valstybių. Todėl „Memorialo“ veiklos sustabdymas, šios organizacijos sunaikinimas būtų ne tik milžiniškas nuostolis Rusijai ir jos piliečiams, bet ir visai tarptautinei bendruomenei“, – sako LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys, reikšdamas visapusišką palaikymą „Memorialui“.
  LGGRTC primena, kad vienas iš „Memorialo“ įkūrėjų ir vadovų, politinis kalinys Sergejus Kovaliovas sovietmečiu padėdavo pergabenti į Vakarus žymiausią lietuvių pogrindinį leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, už savo veiklą du kartus buvo nominuotas Nobelio Taikos premijai, o 2011 m. LR Seimo apdovanotas Laisvės premija.

  LGGRTC inf.

   

  Rakatanskų kautynėms – 75 metai

  1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus apskrityje, Daugų valsčiuje, įvyko Rakatanskų mūšis, akivaizdžiai parodęs puolamąją partizanų taktiką. Į partizanų surengtą pasalą pateko MVD Alytaus apskrities skyriaus Daugų valsčiaus įgulos apie 20 baudėjų, iš jų 18 žuvo.
  1946 m. lapkričio 14 d. į Rakatanskų kaimą atvyko 47 partizanų junginys, turėdami tikslą įvilioti okupacines pajėgas į pasalą ir jas sunaikinti. Dalinys susidėjo iš trijų būrių: pirmam būriui vadovavo Feliksas Daugirdas-Šarūnas (15 partizanų), antram – Ričardas Golšteinas-Lordas (Geležinio Vilko grupė, 18 partizanų), trečiam – Antanas Radžius-Šturmas (14 Valkininkų valsčiaus partizanų). Operacijai vadovavo laikinai einantis Merkio rinktinės 3-io bataliono vado pareigas Jonas Jakubavičius-Rugys ir ypač įgudęs kovinėse operacijose Vaclovas Voveris-Žaibas.
  Jonas Jakubavičius-Rugys partizanams išaiškino, kur jiems reiks užimti pozicijas ir kaip pradės puolimą. Tada Vaclovas Voveris-Žaibas įsakė įvykdyti mirties nuosprendį Purvelių kaime šnipui Ignui Sarapinavičiui, kuris gyveno už 500 m nuo partizanų buvimo vietos. Kitą rytą Sarapinavičiaus žmona išvyko į Daugus pranešti apie įvykį. Partizanų žvalgas pranešė, kad pastebėjo atvažiuojant mašiną su kariškiais.
  Partizanai užėmė pozicijas, bet sovietai sustabdė mašiną anksčiau ir užėjo pas vieną ūkininką. Įvertinę situaciją partizanų vadai greit pakoregavo užimamas pozicijas. Deja, partizanas Liūtas per neapdairumą nuspaudė ginklo nuleistuką ir nuaidėjo šūvių serija. Karinė čekistinė grupė – apie 20 enkavedistų ir stribų – vadovaujama MVD Daugų valsčiaus poskyrio viršininko vyr. ltn. Derkousovo, pradėjo atakuoti tą aukštumėlę, kur pasigirdo papliūpa. Bet partizanai pradėjo juos supt ir naikinti. Kautynės tęsėsi apie dvi valandas. Sovietai gynėsi narsiai, ką pripažino ir patys partizanai. Kautynių rezultatai buvo tokie: žuvo valkininkiečių partizanų vadas Antanas Radžius-Šturmas (pasižymėjęs savo partizanavimo laikotarpiu ypatinga narsa) bei buvo sužeisti trys partizanai: Balys, Vytenis ir Nykštaitis. Minimi mūšyje pasižymėję partizanai
  A. Miškinis-Sakalas, A. Paulauskas-Suvalkietis, P. Oškutis-Kurmis. (...)

  Gintaras LUČINSKAS
  Nuotraukoje - Jonas Jakubavicius-Rugys, 1946 m.
  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 44 (1450)