„Tremtinys“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštis
Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 28d.

Archyvas

Nr. 36 (1442) 2021 m. rugsėjo 24 d.

Projektus „Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“ ir „Istorija be „baltų dėmių“ remia

 

 

Užsiprenumeruokite „Tremtinį“

Prenumerata priimama bet kuriame „Lietuvos pašto“ ar „Pay Post“ skyriuje, per „Lietuvos pašto“ laiškininką, paskambinus informacijos tel. 8 700 55 400, internetu www.prenumeruok.lt.
Prenumeratos indeksas 0117.
Kaina:
    1 mėn. –  3,74 Eur,
    3 mėn. – 11,24 Eur,
    6 mėn. – 22,47 Eur,
  12 mėn. -- 44,94 Eur.

    Dėkojame skaitytojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Tel. (8 37) 323 204; 8 667 39 218
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com

 • Tarptautinė konferencija Tuskulėnuose

  Rugsėjo 10 d. Vilniuje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su partneriais organizavo tarptautinę konferenciją „Ginkluotas antikomunistinis pasipriešinimas Rytų ir Vidurio Europoje 1944–1953 m.“, kuri buvo skirta Juozo Lukšos-Skirmanto, Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
  Konferencijos dalyvius, svečius pasveikino bei savo įžvalgomis dalijosi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, LR Seimo pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. (...)

  Raimundas KAMINSKAS
  Nuotraukose - 1) Kalba istorikas dr. Darius Juodis; 2) Konferencijoje dalyvavo ir LPKTS Vilniaus skyriaus nariai Petras Musteikis ir Gediminas Uogintas

  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 36 (1442)

   

  Atlikta daug reikšmingų darbų

  Praėjusį savaitgalį įvyko LPKTS Kauno filialo ataskaitinė konferencija. Jos metu buvo išklausytos Kauno filialo pirmininko Vlado Sungailos ir Revizijos komisijos ataskaitos, padėkota aktyviausiems nariams ir jiems įteiktos padėkos. Susirinkimo pabaigoje koncertavo ansambliai „Gilė“ ir „Ąžuolynas“, buvo parodytas Antano Zinkevičiaus ir Aleksandro Vitkaus sukurtas dokumentinis filmas „Nematomas frontas“.

  Konferencija prasidėjo Lietuvos himnu ir tylos minute. LPKTS Kauno filialo pirmininko Vlado Sungailos siūlymu, konferencijai pirmininkauti patvirtinta Vincė Vaidevutė Margevičienė. Ji konferencijos dalyviams perdavė LPKTS pirmininko dr. Gvido Rutkausko ir profesorės Vidos Marijos Čigriejienės sveikinimus.
  Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė LR Seimo narys prof. Valdas Rakutis, jau tapęs Kauno filialo nariu. „Džiaugiuosi, kad prieš 8 mėnesius tapau nariu. Man labai svarbu čia būti, matyti judėjimą. Norisi, kad jaunimas ateitų, pabūtų, kartu dainuotų, matytų kitokią Lietuvą“, – sakė V. Rakutis.
  Nors buvo pandemija ir daugelis įstaigų buvo uždarytos, Kauno filialas dirbo. Nebuvo aktyvių raginimų, skelbimų lankytis, tačiau veikla nesustojo. Pasibaigus griežtiems susirinkimų ribojimams, buvo suorganizuota keletas ypač svarbių mokslinių konferencijų, kurios sulaukė didelio susidomėjimo. Viena jų buvo skirta Balio Gajausko 95-osioms gimimo metinėms ir JAV Kongreso Laisvės ir taikos premijos apdovanojimo 40-mečiui paminėti, kitoje prisimintas 1991 metų Rugpjūčio pučas. Jos buvo organizuotos kartu su Lietuvos šaulių sąjunga (Vytauto Didžiojo šaulių 2-ąja rinktine ir LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubu) bei Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriumi. (...)

  „Tremtinio“ inf.
  Nuotraukoje - Padėka džiaugiasi Juozas ir Julija Gaideliai, Vida Narmontienė ir Valerija Maleckienė

  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 36 (1442)

   

  Drįstame svajoti, kupini vilties ir tikėjimo


  Vasara labai permaininga, o mes pastovūs ir kupini ryžto ja džiaugtis. Po birželio mėnesio minėjimų nebuvo noro nurimti ir toliau tęsėme veiklas, susitikimus, paminėjimus.
  Liepos 6 d. su visa Jonava dalyvavome Joninių slėnyje, kur minėjome Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Mes, buvę tremtiniai, visada į šią šventę ateiname pasipuošę tautiniais drabužiais, palaikome jaunuosius skautus, keliančius Trispalvę, kartu giedame Lietuvos Himną. Rugpjūčio 7 d., kaip ir kasmet, dalyvavome visos Lietuvos laisvės kovotojų, politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje Ariogaloje. Susitikimo metu pabendravome su garbingais svečiais, valdžios atstovais. Mes, tremtiniai, jiems linkėjome sutarimo ir vienybės vardan tos, Lietuvos, o kiekvienam žmogui linkime neužmiršti istorijos, išlaikyti tradicijas, išminties semtis iš mūsų garbingos praeities.
  Rugpjūčio 10–12 d. dalyvavome Jonavos kultūros centro Krašto muziejaus projekto „Įtraukiantis Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios pažinimas“ renginiuose. Išklausėme menotyrininkės Rūtos Giniūnaitės paskaitą apie menines vertybes Jonavos bažnyčioje bei Šv. Jokūbo gyvenimą ir jo kelią. Kitas vakaras Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje padovanojo susitikimą su aktoriumi ir rašytoju Juozu Gaižausku, kuris pristatė savo knygą „Dievas su šlepetėmis“. Ši knyga – jo išgyvenimai ir atradimai keliaujant piligriminę kelionę Šv. Jokūbo keliu. Juozas Gaižauskas kartu su aktore Emilija Latėnaitė padovanojo savo autorinių dainų vakarą. Projektą užbaigė keturių sesių Daunyčių kolektyvas „Regnum musicale“, padovanojęs klasikinės muzikos vakarą. (...)

  Irena TAMOŠEVIČIENĖ
  Nuotraukoje - Baltijos kelio minėjimo dalyviai prie Jonavos kryžiaus
  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 36 (1442)

   

  LPKTS Anykščių filialo pirmininku išrinktas Gintaras Vaičiūnas


  Rugsėjo 10 dieną vyko LPKTS Anykščių filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas už 2019–2020 m. Filialo pirmininkė Prima Petrylienė apgailestavo, kad per dvejus metus filialas neteko net 18 narių.
  „Skaudu, kad mūsų gretos retėja, bet mes vis tiek nuveikėme daug darbų. Pastatytas paminklas Andrioniškio miestelyje, skirtas Antanui Slučkai-Šarūnui ir jo bendražygiams atminti. Atstatytas kryžius, įamžinantis debeikiečių tremtį. Pastatytas paminklas-kryžius prie Skiemonių kapinių išniekintų partizanų kapų vietoje. Šv. Mato bažnyčios Šventoriuje pastatytas paminklas moterims partizanėms, partizanų ryšininkėms, žuvusioms už Lietuvos laisvę“, – kalbėjo filialo pirmininkė.
  Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu buvo išrinkta 10 narių į filialo valdybą, o naujuoju LPKTS Anykščių filialo pirmininku išrinktas ilgametis filialo narys, Tremtinių klubo įkūrėjas Gintaras Vaičiūnas.
  „Prima Petrylienė vadovavo anykštėnams buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams ilgus 24 metus. Per tą laiką pastatyta 16 paminklų Lietuvos partizanams, žuvusiems Anykščių krašte ir nuveikta daug kitų darbų. Esame dėkingi gerb. Primai už jos nenuilstančią energiją, gebėjimą visus suburti, supratingumą ir atjautą, už širdies šilumą, už viską, ką patyrėme būdami kartu“, – visų filialo narių vardu kalbėjo Albertas Paškevičius, dėkojo pirmininkei už ilgametį motinišką vadovavimą ir švelniai pavadino Prima – „mūsų motinėlė“.

  Liudvika DANIELIENĖ
  Nuotraukoje -
  Gintaras Vaičiūnas ir Prima Petrylienė