Veiklos nuostatos

LPKTS patriotinės, edukacinės ir socialinės veiklos nuostatos

1. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga svarbiausiomis dorovinėmis vertybėmis laiko ilgus okupacijos metus ugdytą Tėvynės laisvės troškimą, teisingumą, krikščioniškąją moralę, tautos tradicijų puoselėjimą, piliečių gerovės kūrimą ir šiomis nuostatomis grindžia savo veiklos principus.

2. Svarbiausi Sąjungos socialinės, patriotinės ir pilietinės veiklos tikslai yra Lietuvos Respublikos nepriklausomybės ir demokratinės santvarkos įtvirtinimas, pilietinės visuomenės ugdymas, palankių materialinio ir dvasinio gyvenimo sąlygų sukūrimas, sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido pasekmių likvidavimas, pasipriešinimo kovų atminimo įamžinimas.

3. Sąjunga pripažįsta labai reikšmingą Katalikų Bažnyčios vaidmenį tautos dvasinio ugdymo darbuose, todėl Bažnyčią visokeriopai remia ir ja remiasi.

4. Sąjunga siekia įtraukti į pilietinės visuomenės kuriamąjį darbą intelektualiąsias tautos jėgas, mokslininkus, aukštos kvalifikacijos specialistus, užsienyje gyvenančius tautiečius.

5. Nuolat raginame LR Seimą ir Vyriausybę priimti valstybės ir visuomenės interesus atitinkančius įstatymus ir nutarimus, įtvirtinančius teisingumą ir socialinį solidarumą bei užkertančius kelią buvusiai komunistinei nomenklatūrai, KGB darbuotojams ir agentams užimti aukštus valstybinius postus. Inicijuojame ir remiame atitinkamus įstatymų projektus.

6. Nuosekliai giname spaudos ir žodžio laisvę. Ją siejame su pilietine ir moraline atsakomybe. Giname piliečio ir žmogaus teises, garbę ir orumą.

7. Padedame atstatyti nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos asmenų pilietines ir turtines teises, patraukti teisinėn atsakomybėn komunistinio genocido organizatorius, vykdytojus ir skundikus.

8. Keliame reikalavimus, kad Lietuvą okupavusios valstybės Lietuvos valstybei ir gyventojams atlygintų okupacijų metu padarytą žalą.

9. Sąjunga siekia sisteminių reformų, apimančių visas ūkio ir visuomenės gyvenimo sritis. 

10. Esame už plačią teritorijų savivaldą, kaip demokratijos pagrindą ir pilietinės visuomenės sukūrimo prielaidą.

11. Esame už lygiateisius, abipusiai naudingus santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Remiame tautas, kovojančias už savo laisvę. Rūpinamės etnografinių žemių lietuviais, jų švietimu ir kultūra. Kviečiame išeivijos lietuvius bendram Lietuvos valstybės ir pilietinės visuomenės stiprinimo darbui.

12. Teisėtvarka ir teisėsauga – valstybės pamatas. Valstybės teisinė sistema turi būti tobulinama. Teismai neturi priklausyti ne tik nuo valdžios, bet, svarbiausia, ir nuo nusikaltėlių pasaulio bei vidinių klanų įtakos. Pasisakome už liustracijos tęstinumą ir jos veiksmingumą.

13. Ūkyje teikiame pirmenybę smulkiam ir vidutiniam verslui. Siekiame efektyvesnio energijos taupymo, būsto, senamiesčių sutvarkymo, miestų komunalinio ūkio, viešojo transporto atnaujinimo programų įgyvendinimo.

14. Kaimo materialinės gerovės pagrindas – ūkininkų ūkiai, jų kooperatyvai ir kooperacijos pagrindais perorganizuotos žemės ūkio bendrovės. Kaime būtina vystyti smulkų (šeimyninį) ir vidutinį verslą. Agroturizmas, agroservisas, vietinių žaliavų perdirbimas – svarbūs kaimo gerovės faktoriai. Būtina tobulinti ūkininkų ir smulkaus verslo kreditavimo sistemą, plėtoti žemės produktų eksportą.

15. Švietimo, mokslo, kultūros finansavimas turi būti prioritetinis, subalansuotas pakankamumo principu. Pasisakome prieš mokyklos kosmopolitizavimą, už jos tautiškumą ir pilietiškumą. Mokyklai turi būti keliamas reikalavimas – ugdyti asmenybę, savarankišką, kūrybišką ir dorą jaunimą, sugebantį suderinti asmens, tautos ir valstybės interesus.

16. Kultūros politika turi būti grindžiama pagarba tradicinėmis kultūros vertybėmis. Esame atviri humanistinei, klasikines vertybes puoselėjančiai kitų tautų kultūrai. Nacionalinį kultūros lobyną sudaro visų laikų ir srovių kultūros vertybės, padedančios ugdyti patriotiškumą, išlaikyti tautinę savimonę, formuoti humanišką kultūringą asmenybę.

17. Socialinėje srityje siekiame, kad visi gyventojai turėtų darbą, užsiimtų savarankišku verslu, o negalintieji dirbti dėl senatvės, ligos ar kitų priežasčių gautų pašalpą ar pensiją, patenkinančią bent minimalius, bet realius gyvenimo poreikius. Gausios šeimos turi būti remiamos valstybės. Jaunoms šeimoms būtina suteikti realią galimybę įsigyti ar nuomotis butą.

18. Pagal galimybes remsime nepriteklius ar nelaimes patyrusius buvusius politinius kalinius ir tremtinius, ieškosime jiems kitų paramos šaltinių, patarsime ir padėsime ieškantiems teisingumo ir užtarimo.