LPKTS XXIX suvažiavimas

Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXIX ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas
2022 m. kovo 23 d.

Darbus patikėta tęsti ketverius metus


Paskutinį kovo šeštadienį Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXIX ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime lankėsi Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Ji padėkojo visiems, dėjusiems pastangas dėl Lietuvos laisvės ir tęsiantiems jos stiprinimą šiandien. Delegatų ir svečių kalbose – dėmesys Rusijos pradėtam karui Ukrainoje bei prisiminta 1949 metų kovo 25–28 dienų „Priboj“ tremtis. Suvažiavimas rinkiminis, tad darbotvarkėje svarbūs klausimai: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko, valdybos, Revizijos, Etikos ir procedūrų komisijų rinkimai; išklausyta ataskaitos, priimta rezoliucija „Dėl nepriklausomybės kovų ir pasipriešinimo okupacijai Ukrainoje“. Tęsti pradėtus darbus LPKTS pirmininku išrinktas dr. Gvidas Rutkauskas.
Suvažiavimas pradėtas LPKTS filialų vėliavų įnešimu. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas tylos minute kvietė pagerbti mirusių bendražygių atminimą, ypač prisiminti neseniai į Amžinybę iškeliavusį LPKTS Garbės pirmininką dr. Povilą Jakučionį. Tradiciškai kiekvieno suvažiavimo metu išnešamos gėlių puokštės prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kario kapo bei Tremtinių kryžiaus E. Fryko gatvėje. Šįmet ši misija patikėta jauniesiems šauliams.
Kad darbas vyktų sklandžiai, suvažiavimo dalyvius laimino Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, linkėdamas tvirtybės ir raginęs kovoti už savo tikėjimą bei saugoti šeimos vertybes. Delegatus sveikino svečiai: Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, LR Seimo nariai Kazys Starkevičius, Irena Haase, Paulė Kuzmickienė.

„Neabejoju, kad Jūs labiau nei bet kas kitas galite suprasti, ką jaučia tie, kuriuos okupantai privertė palikti namus, kurie šiandien atsidūrė toli nuo gimtos žemės. Sunku net patikėti, tačiau tai ir vėl vyksta. Akivaizdu, kad tol, kol iš Kremliaus nebus pašalintas imperialistinis geluonis, kruvinos agresijos bangos neišvengiamai kartosis“, – sakė Ministrė Pirmininkė.
Premjerė atkreipė dėmesį, jog Kremlius kovoja ne tik tankais ir raketomis, tačiau ir informacinėmis atakomis, kuriomis ir Lietuvoje siekiama priešinti, sėti abejones ir baimes. Nepaisant to, Vyriausybės vadovė išreiškė tvirtą įsitikinimą laisvojo pasaulio pergale – ir dėl ukrainiečių drąsos, ryžto bei gebėjimo kovoti, ir dėl Vakarų reakcijos į Rusijos agresiją.
Seimo narė P. Kuzmickienė, sveikindama delegatus, dėkojo, kad iš buvusių tremtinių bendruomenės galinti pasisemti stiprybės, ir perdavė Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės laišką, Irena Haase linkėjo produktyvaus darbo ir sakė, kad niekada neapleistų tikėjimas, viltis ir meilė, Kazys Starkevičius papasakojo, kaip jaučiasi nuo karo baisumų pabėgę ukrainiečiai ir atvykę į mūsų šalį ieškosi darbo. Jis pats yra apgyvendinęs kelias šeimas – dešimt žmonių. Europarlamentarų biuro Kaune vadovė Rasa Duobaitė-Bumbulienė perskaitė sveikinimą nuo europarlamentarės Rasos Juknevičienės.
LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas, pasveikinęs susirinkusiuosius ir palinkėjęs sklandaus darbo, kalbėjo apie sąjungos veiklą. Pirmininko kalboje jautėsi susirūpinimas dėl natūraliai mažėjančio narių skaičiaus. „Daugelis filialų vangiai veikia arba iš viso veikla nevyksta. Kažkada buvo 53 filialai, kai pradėjau pirmininkauti veikė apie 30, o dabar vykdančių veiklą – 20,“ – sakė pirmininkas.
Jis kalbėjo apie LPKTS tikslus, priminė minėtus tremčių aštuoniasdešimtmečius, pabrėžė bendradarbiavimą su visomis patriotinėmis organizacijomis. Šįmet laukia dainų šventė „Leiskit į Tėvynę“ Raseinių rajone, kvietė filialų chorus rimtai ruoštis. Rugpjūčio 6 d. laukia susitikimas tradiciniame sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje. Kvietė prenumeruoti savaitraštį „Tremtinys“, taip pat nuolat rašyti, dalytis informacija iš filialų.
LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila apžvelgė valdybos veiklą per jo kadencijos laikotarpį: kurie filialai aplankyti, kokie rašomi projektai ir gauta finansinė parama, kokie organizuoti renginiai ir kur dalyvauta, kokie administraciniai-ūkiniai darbai atlikti ir kita.

„Nežinia, kiek metų buvo nenaudojamos sąjungos reikmėms rūsio patalpos. Daug metų jos buvo paverstos vos ne atliekų sandėliu. Pagaliau turime atlaisvintas ir tikėtina, jos bus efektyviai panaudotos. Grėsmę kėlė avarinės būklės laiptai kieme. Rėmėjų dėka pastatyti nauji, pakeistos ir vidinio kiemo durys. Daug patalpų buvo užėmęs Politinių kalinių skyrius. Ilgalaikių ir nelengvų derybų dėka šios patalpos (tikėkime) bus perleistos mums.
Kalbant apie ūkinę, organizacinę veiklą – reikia pastebėti, kad ne vien pastatas ir jo įveiklinimas kėlė rūpesčių. Pradėta plati filialų inventorizacija. Dideliai nuostabai teko sužinoti apie Lazdijų, Kėdainių filialams priklausančius pastatus, jų perdavimą rajonų savivaldybėms. Rūpesčių dėl patalpų išlaikymo ir panaudos turi Jonavos, Jurbarko, Palangos ir kiti filialai. Pagal Registrų centro duomenis, kai kurie filialai registruoti privačiose valdose. Dar yra neišspręstų juridinių klausimų (Pakruojo filialas).
Noriu pasidžiaugti aktyvesniais filialais. Pagal jų pateiktas paraiškas, parengtas veiklos planas. Apie filialų dalyvavimą VAŽ projekte straipsniai buvo publikuojami savaitraštyje „Tremtinys“, regioninėje spaudoje. Atitinkamai pagal tikslinius prioritetus kiekvienam filialui, pateikusiam planus, paraiškas, skirtos lėšos. Dėkojame Ukmergės, Jurbarko, Šilalės, Šilutės, Biržų, Pakruojo, Kretingos, Širvintų, Alytaus, Radviliškio, Šiaulių, Kauno, Druskininkų filialams, Vilniaus skyriui už aktyvų dalyvavimą veikloje. Dėkojame aktyviam LPKTS talkininkui, dailininkui architektui Jonui Lukšei už  istorinės atminties įprasminimą piešiniuose, žemėlapiuose. Jų pagrindu ir rėmėjų dėka išleisti leidiniai: plakatų albumas „Partizanų takais“ ir aplankas „Sovietų genocido aukų ženklai Kaune“. Kviečiame įsigyti šiuos leidinius“, – kalbėjo V. Sungaila.
Buvo išklausytos Revizijos bei Procedūrų ir etikos komisijos ataskaitos, patvirtinta nauja LPKTS taryba, kurios rinkimai vyko vasario 26 d. tarybos posėdžio metu. Buvo išklausyti kandidatų į LPKTS pirmininkus pasisakymai. Kalbėjo Aldona Kalesnikienė ir Gvidas Rutkauskas. Buvo pristatyti kandidatai į LPKTS valdybą, Revizijos, Procedūrų ir etikos komisijas. Patvirtinti XXVIII suvažiavimo priimti sprendimai, ir nutarta LPKTS įstatus registruoti iš naujo.
Rusijai užpuolus Ukrainą, suvažiavimo dalyviai pasmerkė šiuos karo veiksmus ir atvirai pasakė, kad visa širdimi yra su Ukraina ir priėmė rezoliuciją.
Kol vyko balsų skaičiavimas, kalbėjo Raimondas Pankevičius, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Alfredas Januška, Saulius Černa, Romualdas Zubinas, Edmundas Stašys, Edvardas Strončikas ir kiti. Skambias dainas dainavo ansamblis „Liktužė“ (vadovė Jūratė Svidinskienė). LPKTS III laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanota Ukmergės filialo narė Marija Navikienė. Buvo pasveikinti jubiliatai Stasė Janušonienė, LPKTS Radviliškio filialo pirmininkė, Julius Lukys, LPKTS Joniškio filialo pirmininkas, Vida Narmontienė, Kauno apskrities koordinatorė.

Balsų skaičiavimo rezultatus perskaitė Ona Tamošaitienė. Į LPKTS valdybą išrinkta: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Vladas Sungaila, Loreta Kalnikaitė, Irena Haase, Valerija Jokubauskienė, Aldona Kalesnikienė, Rasa Duobaitė-Bumbulienė, Algis Čeponis, Edvardas Strončikas, Audronė Kaminskienė, Rimantas Ausmanas, Arūnas Barbšys, Juozas Yla, Vaidas Banys, Gintaras Vaičiūnas, Violeta Skudrienė, Saulius Černa, Irena Palionienė, Danutė Trakinskaitė-Kriščiūnienė ir Jūratė Antulevičienė.
Į
LPKTS Procedūrų ir etikos komisiją išrinkta: Ina Kaškonienė, Gėlytė Treikauskienė, Elena Vismantienė, Irena Kavaliauskienė. Nariai komisijos pirmininke išsirinko Iriną Vaišnorienę.
Į LPKTS Revizijos komisiją išrinkta: Birutė Šalaševičiūtė, Raimundė Gečienė, Onutė Šliužienė, Stasė Malinauskienė, pirmininke – Eugenija Tarbūnaitė.

„Tremtinio“ inf.
„Tremtinio“ nuotraukose:

1) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXIX suvažiavimo delegatai ir svečiai Kauno karininkų ramovėje
3) Vincė Vaidevutė Margevičienė, vyskupas Jonas Kauneckas ir Regina Chmieliauskienė, Telšių filialo pirmininkė
4) Balsuoti pasiruošę Jonas Šleževičius ir Vladas Sungaila, LPKTS valdybos pirmininikas
5) Vida Narmontienę, Kauno apskrities koordinatorę, jubiliejaus proga sveikina LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas ir LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila
6) Skambias dainas dovanojo folkloro ansamblis „Liktužė“

Raimundo Kaminsko nuotraukoje - 2) Suvažiavimo delegatus sveikina Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

 

Rezoliucija „Dėl nepriklausomybės kovų ir pasipriešinimo okupacijai Ukrainoje“
 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXIX suvažiavimas
Kaunas
2022-03-26

Rusijai užpuolus Ukrainą, mes, buvę Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai bei partizanai, smerkiame šiuos karo veiksmus ir atvirai sakome – visa širdimi esame su Ukraina. Mes puikiai žinome ir prisimename, kas vyko praeityje su Lietuva; pamename, nes Rusijos agresiją esame patyrę ne vieną kartą – buvome okupuojami, tremiami ir žudomi. Praradome savo tėvus, vaikus, sveikatą, o svarbiausia – laisvę ir nepriklausomybę. Todėl puikiai suprantame ir palaikome Ukrainą dabar, kai jai gresia toks pat likimas.
Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacija šiurkščiai pažeidinėja tarptautinę teisę ir tarptautinius susitarimus ir naudoja ginkluotą karinę jėgą prieš Ukrainą, išreiškiant visapusišką palaikymą Ukrainos žmonėms, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXIX suvažiavimo delegatai, smerkdami Rusijos Federacijos neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą karinę agresiją prieš Ukrainą, o tuo pačiu – Baltarusijos prisidėjimą prie šios tarptautinės teisės principus pažeidžiančios karinės kampanijos:
- reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama nutrauktų visus karinius veiksmus Ukrainoje, besąlygiškai išvestų visas karines ir sukarintas pajėgas bei atitrauktų karinę įrangą iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir visapusiškai gerbtų Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, paisydama tarptautinės bendruomenės pripažintų jos sienų;
- solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis, kuriems jau aštuonerius metus tenka kęsti karą savo šalyje, bei kuo griežčiausiai smerkia Rusijos veiksmus prieš Ukrainą;
- reiškia didžiulį liūdesį dėl tragiškų mirčių ir žmonių kančių, kurias kelia Rusijos agresija, ir pabrėžia, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą bei išpuoliai be atrankos draudžiami pagal tarptautinę teisę, todėl gali ir turi būti vertinami kaip karo nusikaltimai;
- smerkia Rusijos karių ir kitų pareigūnų bei jais apsimetančių civilių vykdomas Ukrainos gyventojų deportacijas į Rusijos teritoriją;
- skatina išplėsti sankcijų taikymo sritį ir inicijuoti bei įgyvendinti sankcijas, kuriomis būtų siekiama strategiškai silpninti Rusijos ekonomiką ir pramoninę bazę, ypač – karinį ir pramoninį kompleksą, tuo pačiu sumažinant ir Rusijos Federacijos galimybes ateityje kelti grėsmę regioniniam ir tarptautiniam saugumui, taip pat, dėl tiesioginės paramos Rusijos invazijai į Ukrainą, didinti sankcijų kiekį Baltarusijos režimui;
- ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares ir toliau teikti kuo didesnę ekonominę ir finansinę paramą Ukrainai, o, jei tik prireiks, ir techninę pagalbą su gynyba ir saugumu susijusiose srityse, aktyvuoti visas turimas Europos Sąjungos biudžeto priemones ir parengti ilgalaikę strategiją, kuria būtų remiamos Ukrainos pastangos stiprinti savo demokratines institucijas ir ekonominį atsparumą;
- didžiuojasi Ukrainos kovotojų drąsa, pasiaukojimu ir ištverme, nes jie gina ne tik mūsų, bet ir visos Europos laisvę.

LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas