LPKTS XXX Suvažiavimas

Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga XXX ataskaitinis suvažiavimas
2023 m. balandžio 1 d.

Organizacija tvirta tiek, kiek tvirti jos nariai


Balandžio 1 dieną, šeštadienį, Lietuvos kariuomenės karininkų ramovėje, Kaune, vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXX ataskaitinis suvažiavimas. Buvo išklausytos LPKTS valdybos veiklos, metinė finansų, Revizijos, Etikos ir procedūrų komisijų ataskaitos, priimta rezoliucija „Dėl Ukrainos okupacijos“, įteikti apdovanojimai, pagerbti jubiliatai. Delegatus sveikino svečiai, LR Seimo nariai. Gerą nuotaiką dovanojo Kauno mišrus choras „Saliuto“. Buvo galima įsigyti naujausių LPKTS ir LGGRTC leidinių, pabendrauti prie vaišių stalo.
Suvažiavimas pradėtas LPKTS filialų pirmininkų ir atstovų vėliavų įnešimu. LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, paskelbęs suvažiavimo pradžią, pakvietė visus sugiedoti Lietuvos valstybės himną, tylos minute pagerbti mirusių buvusių tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių bei žūstančiųjų už savo laisvę ukrainiečių atminimą. Jaunieji šauliai gėlių puokštes išnešė prie Laisvės paminklo, Nežinomo kareivio kapo bei Tremtiniams kryžiaus E. Fryko gatvėje.
Suvažiavimo delegatus ir svečius palaimino Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, dažnas svečias tremtinių bendruomenėje. „Viešpats vedė per taigą, šaltį, Sibirą ir sugrąžino į Lietuvą. Būkite palaiminti ir dėkokime, kad turime laisvą Tėvynę. Globok, Viešpatie, kiekvieną iš mūsų“, – laimino kardinolas.
Pasiklausius nuostabiai skambėjusių Kauno mišraus choro „Saliuto“, vadovaujamo Ramutės Štreimikytės, dainų, buvo įteikti aukščiausi LPKTS apdovanojimai. LPKTS I laipsnio žymuo „Už nuopelnus Lietuvai“ įteiktas Jonui Markauskui, „Lapteviečių“ draugijos pirmininkui, ir III laipsnio žymuo – Julijai Gaidelienei, LPKTS Kauno filialo narei. Pasveikinti jubiliatai: LPKTS Kėdainių filialo pirmininkas Jonas Šleževičius, Pakruojo – Erika Kižienė, Grigiškių – Juozas Stanėnas.
Suvažiavimo dalyvius pasveikinti atvyko LR Seimo narės Angelė Jakavonytė, Irena Haasė (ji ir suvažiavimo delegatė), LPKT bendrijos pirmininkas Pranas Ulozas, TS-LKD vykdomasis sekretorius Martynas Prievelis. Seimo narė A. Jakavonytė ragino užrašyti tremties atsiminimus, to dar nepadariusiuosius. Ji yra kalbėjusi su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene dėl pensijų buvusiems tremtiniams padidinimo, taip pat dedanti daug pastangų, kad buvusiems tremtiniams būtų galima nemokamai pasinaudoti reabilitacijos paslaugomis sanatorijoje.
Seimo narė Irena Haase, sveikindama XXX suvažiavimo delegatus ir LPKT sąjungą artėjančio 35-mečio proga, sakė: „Kiekviena organizacija tvirta tiek, kiek tvirti ir vieningi yra jos nariai. Jūs esate tie, kurie patys nepalūžote Sibiro toliuose ir mokote kitus nepalūžti“. Šv. Velykų proga ji linkėjo geros sveikatos ir džiugios nuotaikos su artimaisiais.
LPKT bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkas Pranas Ulozas, atvykęs su puikiomis dovanomis, gerokai praskaidrino suvažiavimo dalyviams nuotaiką. Didžiulį naminės duonos kepalą ir lašinių gabalą įteikė LPKTS pirmininkui, prisakęs kiekvienam atpjauti po riekelę. Dėkodamas už galimybę dalyvauti, P. Ulozas sakė: „Visus kviečiu bendrystei. Iš širdies į širdį...“
Europarlamentarų Rasos Juknevičienės ir Andriaus Kubiliaus biuro Kaune vadovė Rasa Duobaitė-Bumbulienė perdavė jų sveikinimus ir linkėjimus. Ji priminė, kad Birželio 14-ąją ištremtųjų pavardžių skaitymas Europos Parlamente įtrauktas į EP nuolatinių renginių sąrašą. Tai iš tiesų džiugus pasiekimas, už kurį esame dėkingi Rasai Juknevičienei.
Martynas Prievelis, TS-LKD vykdomasis sekretorius, sveikinimo kalboje akcentavo stiprios valstybės kūrimą ir Ukrainos palaikymą. Beje, M. Prievelio iniciatyva kiekvienais metais apie keturioms dešimtims žmonių nuo TS-LKD padovanojama nemokama metinė savaitraščio „Tremtinys“ prenumerata. Prenumeratoriai už tai yra labai dėkingi.
LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas, pradėjęs savo pranešimą, pirmiausia padėkojo visiems filialų pirmininkams. „Visai nesvarbu, ar filialai didesni ar mažesni skaičiumi, ar pirmininkai vykdo aktyvesnę veiklą ar yra ne tokie aktyvūs – visi jūs esate labai svarbūs, reikšmingi ir reikalingi“, – sakė pirmininkas. Pirmininkas vardijo svarbiausias veiklos kryptis: naujų narių priėmimas į LPKTS, auklėti jaunimą patriotiškumo ir pagarbos kovotojams už Lietuvos laisvę dvasia, atlikti išliekamąją vertę turinčius darbus Laisvės kovų atminties tyrimų ir įamžinimo srityje, organizuoti ir inicijuoti visuomenės ateičiai reikšmingus projektus ir juos deramai pristatyti ir kita.
LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila papasakojo apie per metus nuo praėjusio suvažiavimo nuveiktus darbus: kokiems renginiams ruoštasi, kur dalyvauta, kokie vykdomi projektai, kokios sutvarkytos patalpos, kokie išleisti leidiniai ir kita. Valdybos pirmininkas padėkojo aktyviai projektinėje veikloje dalyvaujantiems filialams, projektų partneriams, skleidėjams. V. Sungaila taip pat pateikė ir metų finansinę ataskaitą.
Revizijos komisijos ataskaitą pateikė Eugenija Tarbūnaitė, Etikos ir procedūrų komisijos ataskaitą – Irena Vaišnorienė. Dėl ataskaitų pasisakymų nebuvo, jos patvirtintos bendru sutarimu. LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas pristatė rezoliuciją „Dėl Ukrainos okupacijos“ (spausdiname 3 psl.)
Aptarus darbotvarkės klausimus, pasisakė filialų nariai. Kalbėjo Irena Tumavičiūtė (Vilnius), atkreipusi dėmesį į tai, kad pastebėjusi Kaune ant vieno pastato sienos išpieštus mergaitės ir motinos veidus, kai žinanti, jog jų tėvas vykdė žudynes Kaniūkuose. Rūpesčiais ir pastebėjimais dalijosi Antanas Rašinskas (Šilalė), Raimondas Pankevičius (Panevėžys), Jonas Jakaitis (Vilnius), Irena Tamoševičienė (Jonava) ir kiti.
Suvažiavimas baigtas vėliavų išnešimu.

„Tremtinio“ inf. ir nuotraukos